FANDOM


Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Mimick (Wind) Icon Mimick (Dark) Icon Mimick (Wind) Icon Mimick (Dark) Icon Mimick (Wind) Icon
2 Maned Boar (Fire) Icon Maned Boar (Water) Icon Maned Boar (Fire) Icon Maned Boar (Water) Icon Maned Boar (Fire) Icon
Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
3 Kuhn Icon Kugo Icon Ragion Icon Groggo Icon Maggi Icon

Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Ghost (Dark) Icon Ghost (Wind) Icon Ghost (Dark) Icon Ghost (Wind) Icon Ghost (Dark) Icon
2 Skull Soldier (Fire) Icon Skull Soldier (Water) Icon Skull Soldier (Fire) Icon Skull Soldier (Water) Icon Skull Soldier (Fire) Icon
Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3
3 Kunda Icon Icasha Icon Kunda Icon

Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Kai'en Icon Ragion Icon Kai'en Icon Ragion Icon Kai'en Icon
2 Decamaron Icon Kungen Icon Decamaron Icon Kungen Icon Decamaron Icon
Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3
3 Daharenos Icon Michelle Icon Daharenos Icon

Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Jansson Icon Forest Keeper (Wind) Icon Jansson Icon Forest Keeper (Wind) Icon Jansson Icon
2 Ermeda Icon Havana Icon Ermeda Icon Havana Icon Ermeda Icon
Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3
3 Neal Icon Elpuria Icon Neal Icon

Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Kuhn Icon Forest Keeper (Fire) Icon Kuhn Icon Forest Keeper (Fire) Icon Kuhn Icon
2 Ragion Icon Decamaron Icon Ragion Icon Decamaron Icon Ragion Icon
Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3
3 Acasis Icon Delphoi Icon Acasis Icon

Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Lamor Icon Shamann Icon Lamor Icon Shamann Icon Lamor Icon
2 Ursha Icon Kungen Icon Ursha Icon Kungen Icon Ursha Icon
Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3
3 Rina Icon Fuco Icon Rina Icon

Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Shailoq Icon Kungen Icon Shailoq Icon Kungen Icon Shailoq Icon
2 Roid Icon Priz Icon Roid Icon Priz Icon Roid Icon
Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3
3 Zinc Icon Dias Icon Zinc Icon

Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Gorgo Icon Haken Icon Gorgo Icon Haken Icon Gorgo Icon
2 Krakdon Icon Kai'en Icon Krakdon Icon Kai'en Icon Krakdon Icon
Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
3 Nickel Icon Iron Icon Copper Icon Silver Icon Zinc Icon

Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Huga Icon Groggo Icon Huga Icon Groggo Icon Huga Icon
2 Gruda Icon Mantura Icon Gruda Icon Mantura Icon Gruda Icon
Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
3 Camilla Icon Vanessa Icon Katarina Icon Akroma Icon Trinity Icon

Wave Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
1 Geoffrey Icon Ursha Icon Geoffrey Icon Ursha Icon Geoffrey Icon
2 Ragion Icon Haken Icon Ragion Icon Haken Icon Ragion Icon
Wave Monster 1 Monster 2 BOSS Monster 4 Monster 5
3 Allen Icon Kai'en Icon Chow Icon Darion Icon Jubelle Icon